بسم الله الرحمن الرحیم

نماز و فرماندهى (شهید مهدى زین الدین) 

شهید زین الدین به نماز اول وقت بسیار اهمیت مىداد، ایشان در هر وضعیت و در هر منطقه اى كه بود به محض رسیدن وقت نماز، براى اداى فرضیه نماز مهیا مىشد. 
در منطقه سرد شت تردد داشتیم ، در حالى كه جاده ها و محورها از لحاظ امنیتى تضمینى نداشت و از جهت فعالیت گروهك هاى ضد انقلاب بسیار آلوده بود. موقع نماز شد، ایشان در همین اوضاى سریع ماشین را نگه داشت و كنار جاده به نماز ایستاد. 
پس از شهادتش ، یكى از برادران در عالم رؤیا او را دید كه مشغول زیارت خانه ى خداست ، وعده اى هم دنبالش بودند، پرسیده بود: «شما اینجا چه كاره اید؟!» گفته بود: «به خاطر آن نمازهاى اول وقتى كه خوانده ام ، در اینجا فرماندهى اینها را به من واگذار كرده اند ». 

منبع : سایت ستاد اقامه نماز
برچسب ها :
شهید زین الدین ,  شهید ,  نماز ,  داستان نماز ,  خاطرات شهدا ,  خاطره ,  جبهه ,